The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other.

In June’s meetup on Tuesday 1.6.2021 the discussion was ignited by Benjamin Taylor from the UK who will be speaking about Systems Thinking capacity building and how to use systems approaches in consulting. The event hosted by Systems Change Finland’s Helén Marton had about 50 live participants on Zoom and YouTube.

Benjamin Taylor (LinkedIn, Twitter) is…


Written by Gunta Krumina and Mikael Seppälä

The Toolshed meetup is Systems Change Finland’s event series which focuses on the tools and approaches that can be used in Systems Thinking and Systems Change. May’s meetup was organized in association with our global friends in the Systems Innovation network.

In May’s meetup on Thursday 6.5.2021 17:00–18:30 the discussion was ignited by Mikko Äijälä (LinkedIn), the University of Helsinki who is the teacher of the Systemschange.Now course which is part of the Finnish Climate University programme. Mikko Äijälä has a background in atmospheric sciences and currently works at the University of Helsinki…


The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other. April’s meetup was organized in association with our global friends in the Systems Innovation community and hosted about 50 live participants on Zoom and YouTube.

April’s meetup on Thursday 8.4.2021 17:00–18:30 (EET UTC+3) was ignited by Tiina Laiho (Twitter, LinkedIn) who works as Head of services and communication at the CLIC Innovation company. She has over…


Systeemimallinnus on yksi keskeisimpiä systeemiajattelun työkaluja, mutta miten sitä voidaan hyödyntää käytännössä? Tämä oli aiheena Systems Change Finlandin Toolshed meetupissa 30.3.2021, johon osallistui noin 90 henkilöä.

Systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvässä Systems Change Finlandin maaliskuun Toolshed meetupissa esiteltiin käytännön sovelluksia aina vaelluksella käytettävän rinkan sisällön suunnittelusta asiakaspalvelupisteverkoston optimointiin.

Näitä ja muita systeemimallinnuksen sovelluksia meille avasivat Osmo Salonen STE Analytics Oystä ja Jyri Rökman VTT:ltä. Tapahtumaa alusti Systems Change Finlandin Pekka Enroth ja sen isäntänä toimi Taneli Heikkilä (https://www.linkedin.com/in/taheikkila/), joka on kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevä arkkitehti ja KTM, joka on kehittänyt gradussaan alustaliiketoimintamallia systeemidynamiikan näkökulmasta.

Tapahtuman ensimmäinen puhuja oli…


Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Helmikuun meetupissa käsittelimme sitä, miten laaja-alaisemmat mentaalimallit ja niihin perustuvat kokemisen tavat voivat auttaa meitä johtamaan kokonaisuuksia paremmin sekä sitä, miksi näiden taitojen oppiminen parantaa kykyjämme edistää systeemistä muutosta. Miten kehityspsykologia ja integraalinen ajattelu auttavat meitä ymmärtämään tätä paremmin? Meetupin kieli oli suomi ja live-osallistujia noin 120.

Keskusteluun meitä viritti JP Jakonen, joka avasi aihepiiriä paitsi teoreettisen, mutta myös käytännön kokemuksiinsa perustuvan näkökulman kautta. Hän on kirjoittanut kirjan…


Työ 2.0 Lab ja Systems Change Finland järjestivät 5.3.2021 pöhinäperjantai-lounastilaisuuden aiheesta Ecosystem Handbook, jossa alustajana oli Sari Kola (Twitter, LinkedIn), joka on yksi kirjan kirjoittajista. Englanninkieliseen kirjaan voi perehtyä sen verkkosivulla ja sen voi ostaa mm. julkaisija Alma Talentin sivulta.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harvat organisaatiot tai ihmiset pärjäävät yksin. Erityisesti yritysten ympärille rakentuvat liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit ovat parhaimmillaan erinomaisia kasvun ja kilpailukyvyn moottoreita, mutta niiden rakentamisessa ja johtamisessa voi ilmetä monenlaisia haasteita. Ecosystem Handbook tarjoaa tuoreen näkökulman erilaisten ihmisten ja organisaatioiden osallistamiseen ja monimutkaisten ja suurten haasteiden ratkomiseen yhdessä. …


Kokeilut ovat olleet pinnalla innovaatiomenetelmänä, joka yhdistää startupeja, valtiota ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Ne soveltuvat hyvin konteksteihin, joissa vaikuttavien muuttujien määrä on tutkittavissa ja hallittavissa, mutta raamittavat heikosti laaja-alaista, pitkän aikajänteen yhteiskunnallista muutosta.

Kokeilujen käsite yleistyi 2010-luvun alussa myös suomalaisessa yhteiskunnassa (KOKSU 2019). Valtiolla niitä on hyödynnetty esimerkiksi opetuksen kehittämisen sekä muunlaisten kysymysten parissa. Kokeilukulttuuri Suomessa — opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU) -hanke kuvaa kokeiluja tavoitteellisiksi, ajallisesti rajatuiksi ja valittujen kohderyhmien kanssa toteutetuiksi teoiksi, joilla voi olla erilaisia laajuuksia aina teknisistä ratkaisuista laajoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin (KOKSU 2018).

Kokeilujen lähtökohtana jatkuva vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen

Kun innostuin innovaatioista useita…


Systems Change Finlandin kuukausittaisessa Sensemaking meetupissa 17.12.2020 käsittelimme sitä, miten organisaatiot voivat toimia kaaoksen reunalla. Verkossa toteutettuun meetuppiin osallistui noin 70 henkilöä.

Tilaisuudessa pureuduimme Filosofian Akatemian Sami Pajun johdolla siihen, mitä kompleksisuusteoria kertoo meille organisoitumisesta, organisaatioista ja niiden toiminnasta. Sami kävi alustuksessaan läpi eri näkökulmia kuten complex adaptive systems, law of requisite variety, edge of chaos, fitness landscapes, emergenssi yms. Tarkoituksena ei ollut esittää kaikenkattavaa näkemystä asiaan, vaan enemmänkin tarjota lähtöpiste keskustelulle ja katsoa, mihin siitä edetään ja mitä muita näkökulmia kompleksisuusajattelu tarjoaa tästä aiheesta.

Jos hän ei ole entuudestaan tuttu, BBA, KTM Sami Paju (Twitter, LinkedIn) on kehitystoiminnan ja…


Olemme erittäin hyviä toimimaan ilmiöiden kanssa, joiden suhteen voimme olla varmoja. Ilmiöiden parissa, joista emme voi olla varmoja, tarvitsemme lähestymistapoja, jotka mahdollistavat transformaatiota, jaetun ymmärryksen luomista ja yhteisöohjautuvuutta.

Emme voi löytää sitä yhtä tehdasta, joka on synnyttänyt ilmastonmuutoksen tai sitä valtaväylää, jonka rakentaminen on johtanut biodiversiteettikatoon. Kun emme voi tunnistaa suoria syitä tai vastuullisia tahoja näihin haasteisiin, perinteiset johtamisen ja ongelmanratkaisun tapamme eivät riitä vastaamaan niihin. Kenties laajan epävarmuuden vallitessa haasteiden ymmärtämisessä ja niihin vastaamisessa tulisi kiinnittää suoran ymmärtämisen tai suorien ratkaisujen lisäksi huomiota myös sosiaalisesti tuotetun informaation organisoinnin tapoihin.

Transformaatiossa toimijat muuttuvat suhteessa toisiinsa

Eräs merkittävimmistä organisaatioista, joka on ottanut kompleksisten haasteiden taklaamisen tavat…


Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Jaetun ymmärryksen luominen (engl. sensemaking) kuvaa tapoja, joilla epävarmassa konteksissa voidaan muodostaa kokonaiskuvaa dialogisesti. Marraskuun Sensemaking meetupissa 12.11.2020 Maria Joutsenvirta ja Pekka Enroth johdattelivat meitä dialogin keinoin siihen, miten jaettua ymmärrystä voidaan luoda, miten sen pohjalta voi tapahtua yhteisöohjautuvuutta ja miten systeemiajattelu liittyy aiheeseen.

Monilla meistä tulee systeemiajattelusta mieleen vuorovaikutuskaaviot (Causal Loop Diagram), jotka kuvaavat sitä, miten ilmiöt syntyvät erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksina. …

Mikael Seppälä

📈 #LivingLabs Specialist @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store