Systeemimallinnus on yksi keskeisimpiä systeemiajattelun työkaluja, mutta miten sitä voidaan hyödyntää käytännössä? Tämä oli aiheena Systems Change Finlandin Toolshed meetupissa 30.3.2021, johon osallistui noin 90 henkilöä.

Systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvässä Systems Change Finlandin maaliskuun Toolshed meetupissa esiteltiin käytännön sovelluksia aina vaelluksella käytettävän rinkan sisällön suunnittelusta asiakaspalvelupisteverkoston…

Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Helmikuun meetupissa käsittelimme sitä, miten laaja-alaisemmat mentaalimallit ja niihin perustuvat kokemisen tavat voivat auttaa meitä johtamaan kokonaisuuksia paremmin…

Työ 2.0 Lab ja Systems Change Finland järjestivät 5.3.2021 pöhinäperjantai-lounastilaisuuden aiheesta Ecosystem Handbook, jossa alustajana oli Sari Kola (Twitter, LinkedIn), joka on yksi kirjan kirjoittajista. Englanninkieliseen kirjaan voi perehtyä sen verkkosivulla ja sen voi ostaa mm. julkaisija Alma Talentin sivulta.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harvat organisaatiot tai ihmiset…

Kokeilut ovat olleet pinnalla innovaatiomenetelmänä, joka yhdistää startupeja, valtiota ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Ne soveltuvat hyvin konteksteihin, joissa vaikuttavien muuttujien määrä on tutkittavissa ja hallittavissa, mutta raamittavat heikosti laaja-alaista, pitkän aikajänteen yhteiskunnallista muutosta.

Kokeilujen käsite yleistyi 2010-luvun alussa myös suomalaisessa yhteiskunnassa (KOKSU 2019). Valtiolla niitä on hyödynnetty esimerkiksi opetuksen kehittämisen…

Mikael Seppälä

📈 Project Manager #InnovationManagement & #Ecosystems @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store